ทะเบียนรับเงินยืม

เลขที่รับ เลขที่เอกสาร ชื่อโครงการ ผู้ยืม จำนวนเงิน สถานะเอกสาร
หลักสูตร กองคลัง รอส่งยืม ส่งคืนแก้ไข ส่งยืมแล้ว ส่งคืนผู้ยืม
คณะ มข. คณะ มข.
1/18 - โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กันตพงศ์ จิตต์กล้า 15,000 - - - 8 ก.พ.65 - 10 ก.พ.65
5/29 - โครงการเสริมการเรียนการสอนความงามในจิตรกรรมตะวันออก-ตะวันตกฯ หอมหวล บัวระภา 3,000 - - - 1 ก.พ.65 - 3 ก.พ.65
6/62 - โครงการสัมมนารายงานความก้าวหน้าสหกิจศึกษา ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 4,480 - - - 1 ก.พ.65 - 3 ก.พ.65
5/18 - โครงการสำรวจศึกษาแหล่งท่องเที่ยว เวียงคำ ชวนอุดม 27,390 - - - 1 ก.พ.65 - 3 ก.พ.65
1/33 - ทดรองจ่ายค่าอาหารว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ธันยนันท์ ต้นงาม 10,000 - - - 1 ก.พ.65 - 3 ก.พ.65
6/76 - โครงการการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นก้าวหน้า สถาพร เริงธรรม 13,620 - - - 3 ก.พ.65 - 7 ก.พ.65
3/32 - โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ กรวิภา พูลผล 18,600 - - - 3 ก.พ.65 - 7 ก.พ.65
7/43 - โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยและสถิติสำหรับการวิจัยฯ กันยารัตน์ เควียเซ่น 30,000 - - - 3 ก.พ.65 - 7 ก.พ.65
1/23 - โครงการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสเปนและการเต้นฟลาเมงโก้ เฟื่องเกษ ทองวันชัย 24,550 - - - 10 ก.พ.65 - 10 ก.พ.65
1/16 - ค่าตรวจสภาะและต่อภาษี พีรดา จงสถิตรักษ์ 23,000 - - - 8 ก.พ.65 - 11 ก.พ.65
5/38 - โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านวรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยวฯ จิราธร ชาติศิริ 4,500 - - - 15 ก.พ.65 - -
5/39 - เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จิราธร ชาติศิริ 19,360 - - - 10 ก.พ.65 - 11 ก.พ.65
2/23 - โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อภิรัก ผิวบาง 9,300 - - - 15 ก.พ.65 - 18 ก.พ.65
4/123 - การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนงค์นาถ โยคุณ 6,750 - - - 10 ก.พ.65 - -
1/10 - เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร วณิชชา ณรงค์ชัย 17,490 - - - 8 ก.พ.65 - 11 ก.พ.65
4/129 - โครงการ "ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ Golden Mic Contest" ชุดาภา คลังแสง 1,800 - - - - -
6/95 - โครงการการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 อภิรดี วงศ์ศิริ 2,560 - - - 14 ก.พ.65 - -
1/18 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "ศิลปะการพูดในแบบฉบับของผู้นำ รุ่น 1 อิศเรศ ดลเพ็ญ 2,560 - - - 22 ก.พ.65 - 24 ก.พ.65
1/43 - ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ทางราชการ ต่อภาษีและต่อประกันภัย ดุสิต ไวยโภชน์ 2,500 - - - 14 ก.พ.65 - 15 ก.พ.65
10/56 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบโมชันกราฟิกและแอนิเมชันในงานสารสนเทศ” กิตติยา สุทธิประภา 36,000 - - - 14 ก.พ.65 - -
2/13 - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี บุบผา ประสารฉ่ำ 1,980 - - - 15 ก.พ.65 - 18 ก.พ.65
6/91 - โครงการบรรยายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom) วณิชชา ณรงค์ชัย 6,600 - - - 18 ก.พ.65 - -
2/38 - กิจกรมมพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ มารศรี สอทิพย์ 10,000 - - - 22 ก.พ.65 - 24 ก.พ.65
2/17 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรและนักศึกษา บุบผา ประสารฉ่ำ 9,960 - - - - -
6/99 - โครงการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพฯ พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ 20,100 - - - 17 ก.พ.65 - -
6/102 - โครงการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฯ ป.เอก พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ 24,300 - - - 18 ก.พ.65 - -
4/29 - โครงการบรรยายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom) ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล 3,000 - - - - -
4/145 - ค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์ (ณัฐยา อิทธิจันทร์) สกุลรัตน์ คำพิละ 10,000 - - - - -
4/147 - ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ณัฐยา อิทธิจันทร์) สกุลรัตน์ คำพิละ 600 - - - - -
4/139 - ค่าใช้จ่ายสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อนงค์นาถ โยคุณ 1,000 - - - 18 ก.พ.65 - -
1/39 - ค่าเดินทางไปราชการสหกิจศึกษาฯ ชัชวาล ศรีทอง 12,720 - - - 14 ก.พ.65 - -
3/38 - ค่าสนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมอบรมโครงการ BEC CREATOR PROGRAM มารศรี สอทิพย์ 5,000 - - - 17 ก.พ.65 - 18 ก.พ.65
1/48 - ค่าเลี้ยงรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ธันยนันท์ ต้นงาม 10,000 - - - 18 ก.พ.65 - -
3/15 - โครงการพัฒนาคุณภาพของคณะสู่ความเป็นเลิศ ศศิธร สิทธิพรหม 75,600 - - - 18 ก.พ.65 - 24 ก.พ.65
7/76 - ครงการการพัฒนาทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาดและ เทคโนโลยีดิจิทัลกับการออกแบบบริการ กันยารัตน์ เควียเซ่น 3,800 - - - 17 ก.พ.65 - -